ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1   Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Organisatie: Jits4Kids
 2. Contractant: de ouder of ieder ander die een leerling bij de organisatie onderbrengt.
 3. Leerling: de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt.
 4. Activiteit: alle werkzaamheden die de organisatie verricht.

Artikel 2   Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten van de Organisatie. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

Artikel 3   Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het inschrijfformulier.
 2. De overeenkomst geldt voor de op het inschrijfformulier aangegeven termijn, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Jits4Kids werkt met strippenkaarten. De overeenkomst kan tussentijds door Contractant niet worden opgezegd.
 4. Gemiste lessen komen niet voor restitutie in aanmerking. In overleg is het in sommige gevallen mogelijk om de les in te halen. Dit kan uitsluitend in overleg met de docent en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.
 5. Als Jits toch met doorlopende abonnementen wil werken: Indien er wordt gekozen voor het type vaste bijles, dan wordt er een overeenkomst aangegaan met de duur van minimaal 2 maanden. Daarna is de overeenkomst maandelijks opzegbaar. De eerste bijles geldt altijd als proefles. Dit wil zeggen dat de overeenkomst na de eerste les te ontbinden is, maar niet meer na de 2e les. Vaste bijles houdt in dat er wekelijks een bijles wordt afgenomen op een vaste dag/tijd. Hiervoor wordt een vast bedrag maandelijks vooraf gefactureerd. Restitutie van (een deel van) het maandbedrag volgt alleen als bijles(sen) door schuld van Organisatie niet door is gegaan.
 6. In het geval dat de docent niet in staat is de bijles te geven, dan zal de bijles worden verplaatst of worden geannuleerd. 

Artikel 4   Vergoeding

 1. De tarieven van de verschillende door Organisatie verleende diensten worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het navolgende studiejaar.
 2. Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de eerste maand.
 3. Strippenkaarten worden voorafgaand aan de lessen gefactureerd en dienen voor de eerste les en uiterlijk binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 4. Organisatie is tijdens de schoolvakanties op geselecteerde locaties en op aangepaste tijden open. Dag en tijd in overleg met bijlesdocent.

Artikel 5   Betalingsvoorwaarden

 1. In geval van niet tijdige betaling is Contractant in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie, is Contractant over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Tevens wordt een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht voor het verzenden van een aanmaning.
 2. Indien Organisatie de dienst niet kan uitvoeren door overmacht, o.a. brand, waterschade of pandemieën, dan blijft de betalingsverplichting staan. De overeenkomst kan in dat specifieke geval door Contractant worden ontbonden. Dit dient te schriftelijk te gebeuren via info@jits4kids.nl met reden van opgaaf.

Artikel 6   Verplichtingen van Leerling

 1. Leerling is verplicht om:
  • zich aan de algemene afspraken te houden. Organisatie houdt zich het recht voor om deze te allen tijde aan te passen.
  • belangrijke gegevens met betrekking tot het schoolwerk correct en op tijd door te geven aan de Organisatie zoals studieresultaten, roosterwijzigingen en data van proefwerken, schriftelijke overhoringen en tentamens.
 2. Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig overtreden, dan heeft Organisatie het recht om Leerling, met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder terugbetaling van het geïnde bedrag.

Artikel 7   Verplichtingen van Contractant

 1. Contractant is verplicht Organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent Leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van Activiteiten van Organisatie.
 2. Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie op de website van Organisatie.
 3. Contractant geeft toestemming aan Organisatie om toegang te krijgen tot de benodigde leerlingvolgsystemen van Leerling. 

Artikel 8   Verplichtingen van Organisatie

 1. Organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over Leerling en Contractant overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens Leerling en Contractant.

Artikel 9   Aansprakelijkheid

 1. Organisatie is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vorm- of drukfouten en/of uit  het onrechtmatig gebruik van het studiemateriaal.
 2. Organisatie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens Contractant, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door Contractant van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
 3. Organisatie sluit iedere aansprakelijkheid jegens Contractant uit, tenzij Contractant bewijst dat enigerlei schade is ontstaan ten gevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid zijdens Organisatie.
 4. Organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever.
 5. Organisatie is nimmer aansprakelijk voor schoolprestaties of -resultaten.
 6. De eventuele aansprakelijkheid van Organisatie is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering van haar opdracht in de overeenkomst opgenomen bedrag.

Artikel 10  Vrijwaring

 1. Contractant vrijwaart Organisatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
 2. Indien Organisatie door derden mocht worden aangesproken, dan is Contractant gehouden Organisatie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht Contractant in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Organisatie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Organisatie komen integraal voor rekening en risico van Contractant.

Artikel 11   Intellectuele eigendommen en auteursrechten

 1. Organisatie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en ander  intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Organisatie behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden  te gebruiken.

Artikel 12   Reclamaties en verjaringstermijn

 1. Klachten over Organisatie en de uitvoering van de overeenkomst dienen door Contractant, binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Organisatie per aangetekende post dan wel door middel van versturing van een e-mailbericht met ontvangstbevestiging aan een door Organisatie aangegeven e-mailadres.
 2. Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Organisatie.
 3. Contractant dient Organisatie steeds in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en dient daarbij zijn volledige medewerking te verstrekken.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Organisatie daardoor heeft moeten maken, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van Contractant.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Organisatie en de door Organisatie bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één kalenderjaar.

Artikel 13   Gebruik van naam en/of beeldmerk van Organisatie

 1. De naam Jits4Kids en alle overige aan Organisatie gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld)merken mogen slechts na schriftelijke toestemming door opdrachtgever gebruikt worden in (reclame-) uitingen.
 2. Alle correspondentie tussen Organisatie en Contractant is van vertrouwelijke aard en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gepubliceerd.

Artikel 14   Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden betreffende deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter die verbonden is aan de rechtbank Amsterdam.